52805
kaardebol
korenbloem-in-een-granen-veld
pimpelmees
windpark
zonnepanelen

• Beleid CO2-reductie
Becono Beheer heeft 2009 beleid ingezet op reductie van CO2-emissie. Binnen het bedrijf is de ambitie omgezet in concrete acties.

De twee meest significante emissiebronnen binnen Becono Beheer zijn brandstofverbruik als gevolg van vervoer en machines en verbruik van stroom en gas op de bedrijfslocatie. Reductiemaatregelen zijn dan ook voornamelijk op deze onderwerpen ingezet. In de periode 2010 tot en met 2014 zijn circa twintig concrete maatregelen in de praktijk gebracht.

Na jaren van toepassing van reductiebeleid is in de loop van 2013 besloten om haar beleid aan te vullen met de CO2-prestatieladder. Ondanks dat al veel resultaten geboekt zijn heeft Becono Beheer de doelstelling bepaald om in de periode tot en met eind 2016 haar emissie te reduceren. Hierbij zijn de volgende ( sub) doelstellingen benoemd

Scope 1: 10%
Scope 2: 10%


3in1 CO2-reductieplan
( download pdf )
Certificaat CO2-prestatieladder
(download certificaat )

• CO2-footprint
Becono Beheer heeft de CO2-emissie van de energiestromen berekend op basis van de uitgangspunten van de ISO 14064-1.

Bijzonderheden ten aanzien van de emissieberekening:
§ 2011 is het basisjaar, 2013 is als referentiejaar gekozen voor het vaststellen van reductiemaatregelen,
§ Er is geen sprake van CO2-emissie als gevolg van verbranding van biomassa,
§ Ten aanzien van scope 1&2 van GHG-protocol zijn geen bronnen uitgesloten. GHG-removals zijn niet gekwantificeerd,
§ Aangezien dit de eerste rapportage onder de uitgangspunten van de 14064-1 is, is geen sprake van wijzigingen in historische data,
§ Als kwantificeringsmethode is gekozen voor de scope-indeling 1&2 van de CO2-prestatieladder met inbegrip van de in de ladder gehanteerde conversiefactoren. Op deze methode zijn geen veranderingen toegepast,
§ De jaarlijkse emissieberekening is gebaseerd op factuurinformatie en heeft daarmee de hoogste denkbare mate van zekerheid.

Rapportage CO2-footprint en voortgang doelstellingen
Footprint 2011 (basisjaar) ( download pdf )
Halfjaarrapportage 2013 1e semester ( download pdf )
Halfjaarrapportage 2013 1e en 2e semester ( download pdf )
Halfjaarrapportage 2014 1e semester ( download pdf )
Halfjaarrapportage 2014 1e en 2e semester ( download pdf )

Halfjaarrapportage 2015 1e semester ( download pdf )
Halfjaarrapportage 2015 1e en 2e semester ( download pdf )

Halfjaarrapportage 2016 1e semester ( download pdf )

• CO2-emissie en projecten
Becono Beheer heeft instrumenten ontwikkeld om per project in kaart te brengen welke reductiemaatregelen mogelijk zijn. De werkwijze omvat niet alleen een voorcalculatie van de emissie, maar verschaft ook inzage van zowel de mogelijke als de gerealiseerde besparingen in het project.

Project 1
Projectnaam :
Looptijd :
Maatregelen : • …• …
Emissie zonder maatregelen : … [ton]
Beoogde besparing : .. [%]
Behaalde besparing : .. [%]

Project 2
Etc.

Initiatieven CO2-reductie
Becono Beheer is met haar werkmaatschappijen Becono Betonverharding en Aannemingsbedrijf Witteveen actief betrokken bij initiatieven op het gebied van energiebesparing en emissiereductie. Naast passieve deelnames in de vorm van lidmaatschappen van branchepartijen wordt actief deelgenomen aan:
o Riothermie in samenwerking met gemeente Smallingerland
o Duurzaam Bouwen in samenwerking met Bouwend Friesland

Copyright © Becono 2018